PAKISTANI Woh Qaum Hai ! 

Jiss Ke Marne Ka Kisi Ko Koi Afsoos Nahi Hota

Ab ! Khud Un Ko Bhi Nahi . (WAAR)

©